Selected:

Dane Účtovníctvo Odvody 11-12 2019 - Zákon o ERP zmeny v roku 2019, Ročné zúčtovanie dane, Úpravy základu dane podnikateľa

12.03

Dane Účtovníctvo Odvody 11-12 2019 – Zákon o ERP zmeny v roku 2019, Ročné zúčtovanie dane, Úpravy základu dane podnikateľa

12.03

Novela zákona o ERP bola predložená s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala sa zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc. Ustanovilo sa, aby podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa. Pri stanovení daňovej povinnosti daňovníka FO – podnikateľa sa vychádza z rozdielu medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami, čo je princíp určenia základu dane daňovníka, ktorý účtuje v sústave JÚ, vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, resp. evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP. Princíp vykazovania v tomto prípade vychádza z tzv. “hotovostného princípu”, t.j. účtuje alebo eviduje sa reálne prijatý príjem a reálne uhradený výdavok (pri paušálnych výdavkoch sa nesledujú reálne výdavky s výnimkou výdavkov za poistné a príspevky), ktorý je súčasťou základu dane. ZDP však vymedzuje špecifické prípady, kedy sa do základu dane nezahrňujú celé prijaté príjmy, ale tieto sa postupne rozpúšťajú [napr. dotácie podľa § 17 ods. 3 písm. h) ZDP] alebo celé výdavky, ktoré sa tiež uplatňujú počas zákonom stanoveného obdobia (napr. obstarávacia cena hmotného majetku prostredníctvom odpisov). Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti pre zamestnancov vykonáva zamestnávateľ v prípade, ak tento zamestnanec nie je povinný vysporiadať si svoje príjmy prostredníctvom daňového priznania, pričom spôsob vysporiadania daňovej povinnosti v uvedenom prípade je určený v zákone o dani z príjmov. RZ je vždy viazané na žiadosť zamestnanca, v ktorej zamestnanec uvedie rozhodné skutočnosti. K žiadosti zamestnanec prikladá všetky potvrdenia o príjme od ďalších zamestnávateľov, ale aj všetky doklady potrebné pre uplatnenie zákonných nárokov. Úplný obsah čísla: “Zákon o ERP zmeny v roku 2019 “Úpravy základu dane podnikateľa “Zoznam daňových dlžníkov – príklady z praxe “Komisionárské zmluvy – daňovo – účtovné súvislosti “Zostatková cena hmotného majetku “Zostatková cena ako daňový výdavok a otázky z praxe “Virtuálna mena z hľadiska zdanenia FO nepodnikateľov “Virtuálna mena u podnikateľov daňový a účtovný pohľad “Virtuálna mena a otázky z praxe “Predaj podniku z hľadiska DPH “Prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti “Miestne zisťovanie správcu dane a postavenie daňového subjektu “Oceňovanie zásob “Analytická evidencia v podvojnom účtovníctve “Obstaranie DHM – formy “Rámcová účtovná osnova prehľad účtovania “Účty rámcovej účtovnej osnovy – typy účtov a pravidlá zápisu “Uvedenie DHM do užívania “Poskytnutie automobilu zamestnancovi “Prerušenie a ukončenie podnikania – z pohľadu dane z MV “Daň z motorových vozidiel – neplatenie preddavkov “Osobné automobily – odpisovanie “Odpisovanie OA a príklady z praxe “Účastník daňového konania a jeho právne postavenie “Zápis údajov konečného užívateľa a výhod do Obchodného registra “Preskúmanie odvolania podaného daňovým subjektom “Povinnosti podnikateľa “Ročné zúčtovanie dane “Zamestnávanie študentov na DoBPŠ “Cestovné náhrady podnikateľa zahraničná pracovná cesta “Zahraničná pracovná cesta – cestovné náhrady v príkladoch “Etický kódex zamestnancov firmy “Hrozno alebo burčiak? “Reč tela a klamstvo “Vodca je viac ako manažér “Podnikáte v ČR? S problematikou daní, odvodov a miezd vám pomôžu naše publikácie.

Close Menu
×
×

Cart